Yritysten kestävä ja vastuullinen toiminta

Terveysteknologia kestävä vastuullinen
Uusi yritysvastuusta koskeva EU-direktiivi asettaisi yrityksille velvoitteita koskien haitallisia ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia. Tarkastelussa ovat yritysten oma sekä niiden tytäryhtiöiden ja arvoketjun toiminta.

Monessa yrityksessä pohditaan ajankohtaisesti kestävää ja vastuullista liiketoimintaa. Näiden pohdintojen ajankohtaan vaikuttaa EU-komission 23.3.2022 antama direktiiviehdotus yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta (ns. yritysvastuudirektiivi).

Suomalaiset yritykset ovat maailmanlaajuisesti kestävyysajattelun eturintamassa. Tästä huolimatta monilla saattaa edelleen olla haasteita tunnistaa toimintansa ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksia. Esimerkiksi tavarantoimittajien toiminnasta voi olla vaikea saada luotettavaa tietoa. Arvoketjuissa olevien riskien lieventämisestä on mahdollisuus tehdä yrityksen kilpailuetu, myös pienissä yrityksissä.

Komission direktiiviehdotuksen tavoitteena on edistää kaikilla toimialoilla ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä talouden siirtymää kohti hiilineutraaliutta. Lisäksi uusi sääntely edistäisi yritysten tasavertaista kilpailua oikeusvarmuuden sekä tasapuolisten toimintaedellytysten muodossa ja estäisi sääntelyn pirstaloitumista.

Taustalla on kokemus siitä, että yritysten vapaaehtoiset toimet eivät ole olleet riittäviä tavoitteisiin nähden. Kuluttajien ja sijoittajien näkökulmasta direktiivin ehdotukset lisäävät läpinäkyvyyttä, sillä kuluttajat eivät halua ostaa tuotteita, jotka on valmistettu pakkotyöllä tai jotka tuhoavat ympäristöä.

Yritysvastuudirektiivin soveltamisalaan kuuluvat välittömästi:

  • kaikki kooltaan ja taloudelliselta vaikutusvallaltaan merkittävät yritykset (yli 500 työntekijää ja yli 150 miljoonan euron maailmanlaajuinen liikevaihto), sekä
  • muut yritykset, jotka toimivat ympäristövaikutuksiltaan merkittävillä aloilla ja joilla on yli 250 työntekijää ja vähintään 40 miljoonan euron maailmanlaajuinen nettoliikevaihto.​

Sääntely vaikuttaa välillisesti myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan, koska kyseiset yritykset toimivat osana soveltamisalaan kuuluvien isojen yritysten arvoketjuja. Myös sijoittajat tulevat tarkastelemaan sijoituskohteitaan tulevaa yritysvastuudirektiiviä vasten. 

Tämän vuoksi direktiiviehdotus sisältää myös toimenpiteitä, joilla tuetaan pk-yrityksiä, joihin vaikutukset voivat kohdistua välillisesti. Tällaisia tukia ovat mm. yrityskohtaisten tai yksityisten verkkosivujen, alustojen ja portaalien kehittäminen ja mahdollinen rahoitustuki pk-yrityksille. Komissio voi lisäksi tukea yrityksiä antamalla ohjeita muun muassa mallisopimuslausekkeista. 

Vastuullisuusteemasta kannattaa keskustella yrityksissä jo etupainotteisesti ennen uuden direktiivin voimaantuloa. Keskusteluissa voi pohtia esimerkiksi yrityksen omaa vastuullisuustilaa, yrityksen vastuullisuustavoitteita, eri vastuullisuustoimien mahdollista vaikuttavuutta sekä vastuullisuustoimien vaikutuksia yrityksen talouteen.

Osa yrityksistä on jo toteuttanut huolellisuustoimenpiteitä (due diligence) omaehtoisesti. Parhaimmissa tapauksissa kestävä ja vastuullinen liiketoiminta on osa yrityksen strategiaa, mittaristoa sekä riskinhallinta- ja raportointikäytäntöjä. Hyödyt näistä käytänteistä ovat ilmeiset, sillä tunnistettuja riskejä voidaan hyödyntää esimerkiksi yrityksen tuote- ja prosessikehityksessä.

On myös tärkeä huomata, että vastuullisuus ei rajoitu vain yrityksen omaan toimintaan, vaan heijastuu myös esimerkiksi lääkinnällisten laitteiden toimittajiin ja jakelijoihin. Kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteita kannattaa soveltaa myös yhteistyökumppaneiden valintaan.

Moni yritys joutuu tulevaisuudessa lisäämään osaamistaan ja muita resursseja vastuullisuusvaatimusten täyttämiseksi. Kokonaisuus on kaikille uusi, niin terveysteknologia-alalla kuin muillakin toimialoilla. 

Corporate Sustainability Reporting -direktiiviehdotus

Yritysvastuudirektiivillä on läheinen yhteys komission laajempaan toimenpidepakettiin, joka hyväksyttiin 21.4.2021. Sen tavoitteena on parantaa varojen kulkua kestävään toimintaan kaikkialla Euroopan unionissa.

Komissio hyväksyi mm. ehdotuksen yritysten kestävyyttä koskevaksi raportointidirektiiviksi, ja sen tavoitteena on muuttaa yritysten nykyisiä raportointivaatimuksia (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

Nämä kaksi edellä mainittua aloitetta liittyvät läheisesti toisiinsa. CSRD:n tavoitteena on edistää yritysraportoinnin kattavuutta ja tehokkuutta sekä saada yritykset muuttamaan käyttäytymistään.

 

Terveysteknologia ry tarjoaa tukea yritysvastuusääntelyn haltuun ottamiseksi. Osana MD-työryhmän 26.4.2022 kokousta järjestettiin interaktiivinen työpaja, jossa osallistujat pääsivät reflektoimaan omia ajatuksiaan vastuullisuudesta sekä vastuullisuusriskeistä. Työpajan fasilitoi Minna Makki, joka tutki EUn vastuullisuuslainsäädännön vaikutuksia lääkintälaitevalmistajien toimintaan.
Tutustu tutkimusraporttiin tästä linkistä.