Vastuullisuus osana terveysteknologiayritysten arkea

Working groups
Vastuullisuus on terveysteknologiayrityksille osa jokapäiväistä toimintaa. Se ei ole pelkästään toimia vaan myös niistä kertomista. Vastuullisuuslinjauksella Terveysteknologia ry – Healthtech Finland auttaa jäseniään valmistautumaan asiakkaiden, omistajien, sijoittajien, niin nykyisten kuin tulevien työntekijöiden toiveisiin ja vaatimuksiin. Vastuullisten toimintatapojen noudattaminen helpottaa myös muiden sidosryhmien kykyä arvioida yrityksiä muista kuin taloudellisista näkökohdista.

Linjaus on suoraa jatkoa Teknologiateollisuuden vastuullisuuslinjaukselle, joissa asiaa on tarkasteltu koko toimialan näkökulmasta. Terveysteknologia ry tuo omassa linjauksessaan esille erityisesti terveysteknologiayritysten vastuullisuuteen liittyviä asioita.

Tarve linjausten tekemiselle on yhteinen. Odotukset yrityksiä kohtaan ovat kasvaneet, ja yrityksiltä odotetaan tavoitteellista vastuullisuustyötä. Kestävä kehitys tulee olemaan entistä merkittävämmässä roolissa yritysten menestymisen kannalta. Tästä kertoo myös valmisteilla oleva EU:n yritysvastuulainsäädäntö. Se vaikuttaa jatkossa vähintään epäsuorasti kaikkiin suomalaisiin yrityksiin, kun hiilijalanjäljen ja muiden ympäristökysymysten vaikutus tulee korostumaan yritysten neuvotellessa pankkien kanssa rahoituksesta tai kun yhä useampi yritys velvoitetaan jatkossa raportoimaan tilinpäätöksen ohella myös kestävyysvaikutuksistaan. 

Tulevaan lainsäädäntöön valmistautuminen ja vaikuttaminen on myös osa vastuullisuutta. Siinä yhdistyksellä on tärkeä rooli yhdessä yritysten kanssa vastuullisesti vaikuttaa, että toimintaympäristö kehittyy suotuisaksi kehittää, valmistaa ja tuoda markkinoille potilasturvallisia, vaikuttavia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Turvallisuudesta huolehtiminen on vastuullisuutta

Terveysteknologiayrityksillä vastuullisuus kytkeytyy ensisijaisesti potilasturvallisuuden varmistamiseen sekä toimialaa normittavan sääntelykehikon, kuten tietoturvan, tietosuojan ja kyberturvallisuuden noudattamiseen. Yritykset toimivat aina vallitsevan lainsäädännön mukaisesti, ja vastuullinen yritys tietää, mitkä säädökset sitä koskevat. Liiketoiminnalliset ratkaisut yritykset tekevät täysin itsenäisesti. Toiminta on muutoinkin kaikilla osin kilpailulainsäädännön mukaista.

Pelkkä lainsäädännön noudattaminen ei enää kuitenkaan riitä vaan edellisten lisäksi yritykset noudattavat toiminnassaan vapaaehtoisia yritysvastuun ohjeita ja periaatteita. Jokainen yritys valitsee niiden avulla vaikuttavimmat ja toimintaansa parhaiten soveltuvat tapansa toimia vastuullisesti. Vastuullinen toiminta luo kilpailuetua markkinoilla tunnistamalla ja hyödyntämällä siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Tulevaan lainsäädäntöön valmistautuminen ja vaikuttaminen on myös osa vastuullisuutta. Siinä yhdistyksellä on tärkeä rooli yhdessä yritysten kanssa vastuullisesti vaikuttaa, että toimintaympäristö kehittyy suotuisaksi kehittää, valmistaa ja tuoda markkinoille potilasturvallisia, vaikuttavia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Vientiyritykset huomioivat vastuullisuuden Suomessa ja maailmalla

Terveysteknologia on monipuolinen toimiala, ja vastuullisuus voi tarkoittaa erikokoisille yrityksille eri asioita. Sitä voidaan myös mitata eri tavoin. Vastuullisuus voi liittyä esimerkiksi ympäristötekijöihin, yrityksen henkilöstöpolitiikkaan, ihmisoikeuksiin, korruption ja lahjonnan torjuntaan tai yrityksen henkilöstön ja hallitusjäsenten monimuotoisuuteen. Jokainen yritys päättää lopulta itse, miten vastuullisuus omassa toiminnassa näyttäytyy. Tämä on hyvä kuitenkin tehdä näkyväksi, koska siitä ollaan nykyään kiinnostuneita.

Yhteistä kaikille terveysteknologiayrityksille on hyvän tekeminen. Potilasturvalliset, vaikuttavat ja innovatiiviset ratkaisut tuovat lisäarvoa sosiaali- ja terveydenhuollolle. Yritykset kokevat myös vastuuta Suomen hyvinvoinnista. Kasvava vienti luo jatkossakin työpaikkoja ja investointeja Suomeen.

Yritysten ratkaisut myydään Suomessa ja maailmalla julkisille ja yksityisille palvelutuottajille, joskus myös suoraan kuluttajille. Hankintojen eettisyys on tärkeää, jotta reilu kilpailu säilyy markkinoilla. Suomessa noudatetaan hankintayksikköjen ohjeita, joista osa perustuu Sailabin eettisiin ohjeisiin. Vientiyritykset huomioivat asian myös kaikilla kohdemarkkinoilla, joissa vaatimukset saattavat poiketa toisistaan. Käytännössä monet kilpailua, kansainvälisen kaupan sääntöjen noudattamista, immateriaalioikeuksia, taloudellista valvontaa ja sopimattomia maksuja koskevat säännöt ovat yrityksiä sitovia.

Lisää eettistä keskustelua uusien teknologioiden käytöstä

Vastuulliset terveysteknologiayritykset osallistuvat keskusteluun uusien teknologioiden kuten tekoälyn ja robotiikan käyttöönotosta tai genomi- tai sote-tiedon hyödyntämisestä. Uusien ratkaisujen käyttöönotto muuttaa usein myös toimintatapoja. Joskus teknologia korvaa ihmisen tekemää raskasta ja rutiininomaista työtä. Vastuullinen yritys osallistuu keskusteluun työn muuttumisesta ja myös ohjaa ja opastaa käyttäjiä käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön.

Reilu datatalous on mahdollisuus Suomelle. Yrityksiä tarvitaan alan kilpailukykyisen ja vastuullisesti toimivan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan turvaamiseksi, koska yritysten tehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon vaikuttavia, innovatiivisia ja potilasturvallisia ratkaisuja. Julkinen sektori mahdollistaa innovaatiomyönteisen markkinan kehittymistä omilla hankinnoillaan. Reiluun datatalouteen kuuluu myös ihmisten oikeus päättää itseään koskevien tietojen käytöstä (MyData). Vastuulliset yritykset osallistuvat myös näistä käytävään julkiseen keskusteluun toimien itse korostetun vastuullisesti, koska yrityksiin saattaa kohdistua suurimmat epäilyt epäreilusta toiminnasta.

Katse tulevaisuuteen

Nuoret ovat tulevaisuuden työntekijöitä, asiakkaita ja sijoittajia. Nuorten ympäristötietoisuuteen Teknologiateollisuuden vastuullisuuslinjaukset antavat monta vastausta. Terveysteknologian osalta korostuu ihmisten auttaminen, mikä tuo ylpeyttä olla yrityksen työntekijä. Vastuullinen työpaikka motivoi nuoria ja joillekin yrityksen tekemä hyväntekeväisyys on tärkeä työnteon motiivi.

Nuorille on myös tärkeää uskottavuus eli yritysten kertomaan pitää voida luottaa. Vastuullisuus ei ole vain halu vaan myös kyky ja teot.

Lisätiedot:
Saara Hassinen, toimitusjohtaja
Terveysteknologia ry – Healthtech Finland
puh. 040 5311 661
saara.hassinen(at)teknologiateollisuus.fi

Terveysteknologia ry on eurooppalaisen COCIRin jäsen noudattaen sen eettistä ohjeistusta.