Movendos etäasiointi palvelupolku hyvinvointialueet

Movendos tuo etäasioinnin ja selkeät palvelupolut uusille hyvinvointialueille

Helppo ja tarvelähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon etäasiointi tuo palvelut asiakkaan luokse ja tukee ammattilaisia arjen työssä.

Potilastietojärjestelmät ovat oleellinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden tietojen hallintaa. Yhä enemmän on kuitenkin kysyntää myös potilastietojärjestelmään liitettäville sähköisen asioinnin ratkaisuille, joiden avulla asiakkaat pääsevät vaivatta tarvitsemiensa palvelujen äärelle. Samalla nämä uudet ja tarpeita vastaavat ratkaisut toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten arkea helpottavina työvälineinä.

Movendos on kehittänyt sote-alan etäasiointiin, etävalmennukseen sekä digitaalisiin palvelupolkuihin liittyviä ratkaisuja jo vuodesta 2012. Kehitystyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä sote-alan ammattilaisten kanssa ja erityisesti työterveyspuolella. Helppokäyttöiset ja asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeisiin vastaavat etäasioinnin palvelut auttavat tuen ja avun saamista oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta. Ne auttavat myös käyttämään rajallisia ammattilaisresursseja paremmalla tavalla, jotta aikaa jää oleelliseen eli asiakkaan kohtaamiseen.

Sote-alan palveluntarjoajat julkisella ja yksityisellä puolella hyötyvät merkittävästi selkeisiin palvelupolkuihin perustuvista ja oikea-aikaisista etäasioinnin palveluista.  Movendoksen kehittämien palvelujen ja asiointiratkaisujen periaate läpi vuosien on ollut se, että teknologian pitää olla taustalla oleva helppokäyttöinen kohtaamisen mahdollistaja. Silloin kaikkein tärkein tapahtuu asiakkaan ja ammattilaisen välisessä kohtaamisessa ja asiakkaalle tarjottavan tiedon ja ohjauksen sisällössä, mahdollisimman oikea-aikaisesti, selkeästi ja johdonmukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon etäasiointi tuo tuen asiakkaan arkeen

Etäpalveluilla on parannettu palvelujen saavutettavuutta ja maantieteellistä tasapuolisuutta sekä helpotettu ihmisten pääsyä matalan kynnyksen palvelun piiriin. Viime vuosina Movendoksen digitaalisen asioinnin ratkaisut ovat laajentuneet etävalmennuspalvelusta sähköisiin terveyttä, elämänlaatua, hyvinvointia ja työolosuhteita kartoittaviin kyselyihin, oire- ja tarvepohjaisiin palvelupolkuihin ja ajanvaraukseen, etävastaanottoon, kiireelliseen ja kiireettömään chat-viestintään sekä viimeisimpänä monipuoliseen yhteistyöportaaliin työterveyden ja työnantajan välillä.

Vuoden 2021 aikana digitaalisten etäasioinnin palveluiden käytön kasvu eteni voimakkaasti, kun etäratkaisuja hyödyntävät toimintamallit alkoivat vakiintua erityisesti yksityisellä työterveyspuolella palveluntarjoajien arkeen.  Tästä kertoo konkreettisesti myös Movendos Health Platform -ratkaisun käyttöstatistiikka:

·       Yli 3,5 miljoonaa lähetettyä chat-viestiä
·       Yli 800 000 tehtyä ajanvarausta
·       Yli 300 000 pidettyä etätapaamista
·       Yli 250 000 vastattua terveyteen ja työkykyyn liittyvää kartoitusta

Kasvavat käyttäjämäärät kertovat käyttäytymisen muutoksesta, mikä näkyy ammattilaisten ja asiakkaiden aiempaa suurempana valmiutena etäasioinnin käyttämiseen erilaisissa sote-palveluissa.

Haluamme olla mukana rakentamassa tasapuolisempaa ja terveempää sekä osallisuutta tukevaa yhteiskuntaa uusilla sote-alueilla. On erittäin arvokasta saada olla auttamassa palveluntarjoajia tietoturvallisen, tarvelähtöisen ja helppokäyttöisen etäasioinnin ja digitalisaation kehittämisessä.

https://movendos.com/