Jäsenpalvelut

Jäsenpalvelut
Terveysteknologia ry:n sääntömääräisenä tarkoituksena on edustaa yhteisöönsä kuuluvia yrityksiä sekä valvoa niiden yhteisiä etuja.

Yhdistys tiedottaa jäsenistöään esimerkiksi alaa koskevista relevanteista poliittisista ja lainsäädännöllisistä hankkeista ja kerää jäsenten palautteen toimitettavaksi päättäjille eri muodoissa, kuten henkilökohtaisissa tapaamisissa, osallistumalla keskeisiin työryhmiin, kirjallisten ja suullisten esitysten kautta taikka lausuntoina vireillä oleviin lainsäädäntöhankkeisiin. Yhdistys on myös itse aloitteellinen toimialalle tärkeissä asioissa ja tuottaa mm. mielipide- ja blogikirjoituksia yhteiskunnallisen keskustelun herättämiseksi.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan toimimalla sekä jäsenistönsä että alan muiden toimijoiden yhteistyön ja toiminnan kehittämisen paikkana.

Yhdistyksen pääasiallista toimintaa ovat säädöstyöryhmien kokoukset, joita yhdistyksessä johdetaan yhdessä erikseen nimettyjen puheenjohtajien kanssa. Työryhmien tavoitteena on jakaa tietoa toimialan sääntelystä ja tarjota yrityksille verkosto, jossa yritykset voivat sekä keskenään että myös viranomaisen kanssa käydä matalan kynnyksen keskusteluja toimialalle yhteisistä aiheista. Työryhmien lisäksi yhdistys järjestää webinaareja sekä välittää jäsenille tietoa monista eri ajankohtaisista aiheista.

Vaikuttamistyö

Vaikuttamistyömme keskiössä on missiomme auttaa jäsenyritysten kasvua ja kansainvälistymistä, sillä terveysteknologian kasvava vienti luo hyvinvointia Suomeen. Kasvuun ja kansainvälistymiseen vaikutetaan parhaiten luomalla yrityksille suotuisa kansallinen toimintaympäristö, jolla voidaan varmistaa potilasturvallisten, vaikuttavien ja innovatiivisten ratkaisujen pääsy markkinoille ja käyttöönotto terveydenhuollossa.

Yhdistys myös edistää viestinnällä toimialan, yritysten ja yhdistyksen tunnettuutta. Tärkeimmät viestintäkanavamme ovat omat verkkosivumme sekä sosiaalisen median alustoista Linkedin ja X. Näiden kautta jaamme tietoa toimialasta, jäsenyrityksistä sekä yhdistyksestä.

Jäsenetuja

Terveysteknologia ry edistää jäsentensä viestintäosaamista ja kykyä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Olemme julkaisseet viestinnän työkalupakin jäsenyrityksille ja niiden työntekijöille viestinnän tueksi. Voit tutustua viestinnän työkalupakkiin jäsensivuillamme

Jäsenet saavat säännöllisesti jäsenpostia, jossa kerrotaan ajankohtaisista aiheista ja annetaan vinkkejä erilaisista työkaluista sekä alennuksista. Yhdistys järjestää niin ikään webinaareja ajankohtaisista teemoista. Jäsenetuna on myös 12 kuukauden käyttöoikeus Qaira-tietopalveluun lakisääteisten vaatimusten seurantaan. Vuoden jälkeen jäsenet saavat tuntuvan alennuksen palvelun hinnasta.

Saat käyttöösi mallisopimuksia, kuten PRRC-sopimuksen tai laatusopimuksen.

Mallisopimukset on laadittu siten, että ne soveltuvat mahdollisimman laajasti eri jäsenyrityksille ja niiden käyttö on vapaaehtoista. Tämän vuoksi esimerkiksi laatusopimus ei valmiiksi määritä, mitä laatustandardeja sopimus koskee, vaan yksityiskohdat ovat osapuolten määritetävissä jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen. 

Ennen mallisopimusten laadintaa jäsenyritysten kanssa on yhteistyönä järjestetty useampia työpajoja, joiden lopputulokset on pyritty huomioimaan ja kirjaamaan mallisopimuspohjiin. Pohjat ovat vapaasti käytettävissä ja niitä voi mukauttaa kunkin yrityksen omiin tarpeisiin.

Mallisopimukset eivät ole sitovia ja kukin jäsenyritys tekee joka tilanteessa liiketoimintaansa liittyvät ratkaisut itsenäisesti omista lähtökohdistaan. Yritykset voivat edelleen solmia sopimuksiaan ilman Terveysteknologia ry:n tarjoamaa mallisopimuspohjaa.

Mallisopimuksiin sisältyviin ehtovalikoimiin ei sisälly hinnanmuodostusta koskevia ehtoja. Mallisopimukset eivät myöskään määritä tuotteen tai palvelun laatuun liittyviä kysymyksiä eivätkä peruutus- tai toimitusehtoja. 

PRRC-sopimus

Lääkinnällisiä laitteita koskevat eurooppalaiset MD ja IVD -asetukset edellyttävät, että lääkinnällisten laitteiden valmistajilla on oltava organisaatiossaan vähintään yksi sellainen säännösten noudattamisesta vastaava henkilö, jolla on vaadittava asiantuntemus lääkinnällisten laitteiden alalla. Mikro- ja/tai pienyrityksillä on oltava tällainen henkilö pysyvästi ja jatkuvasti käytettävissään.