Data ja digitalisaatio

data ja tekoäly
Tulevaisuuden terveydenhuollossa korostuu laadukkaan terveys- ja hyvinvointidatan hyödyntämisen mahdollisuudet.

Terveydenhuollon digitalisoituminen on johtanut terveysdatan merkittävään lisääntymiseen. Datan saatavuuden ja siirtämismahdollisuuksien edistäminen organisaatio- ja maarajat ylittävästi on tärkeää, jotta voidaan turvata hoidon saavutettavuus, saatavuus ja kohtuuhintaisuus sekä lisätä terveysalan innovointia hoidon ja tulosten parantamiseksi. Lisäksi datan avulla voidaan edistää innovatiivisia ratkaisuja, joissa hyödynnetään mm. tekoälyä.  

Datan laatu

Laadukkaan datan hyödyt näyttäytyvät niin potilaille, henkilöstölle kuin johdolle ja päättäjille. Potilasturvallisuusnäkökohdat edellyttävät, että datan hyödyntäminen on helppoa ja vaikuttavaa, ja että Kanta-palvelussa on oikeat tiedot.

Strategisissa päätöksissä datan täytyy olla laadukasta, kun tehdään päätöksiä esimerkiksi toimintojen uudistamisesta tai lakkauttamisesta kustannustehokkuusnäkökohdat mielessä. Veronmaksajille on tärkeää, että olemassa olevilla resursseilla saadaan tehtyä kaikki hoidon vaatimat asiat.

Siksi laatuun on kiinnitettävä enenevästi huomiota ja ymmärrettävä siihen liittyvä laaja kokonaisuus, joka edellyttää sekä määrätietoista laatutyön johtamista että tavoitteiden asettamista ja eteenpäin viemistä. Datan laatuun tarvitaan kansallista yhtenäisyyttä ja ymmärrystä sen kilpailukykyvaikutuksista.

Laadukasta kansallista dataa voitaisiin käyttää esimerkiksi analytiikkaan, lääketieteelliseen tutkimukseen, terveydenhuollon kehittämiseen sekä terveysteknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen synnyttäen uusia kansainvälisiä tuotteita.

Ulkomaisten asiakkaiden on havaittu olevan kiinnostuneita erityisesti pitkittäisestä kliinisestä datasta, genomidatasta, kuvantamisdatasta sekä siitä, että Suomen lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuden jatkotutkimuksiin. Ulkomaisilla investoinneilla olisi mahdollista myös rahoittaa tutkimushankkeita ja näin tukea Suomessa ammottavaa aukkoa tki-rahoituksessa.

Jotta dataa voidaan käyttää kansainvälisissä hankkeissa, täytyy data saada yhtenäiseksi eri maiden välillä. Paras tapa yhtenäistää dataa on käyttää kansainvälisiä standardeja. Suomalaisen kilpailukyvyn näkökulmasta olisi parasta, että suomalaiset yritykset ja osallistuvat myös näiden kansainvälisten standardien valmisteluun, jotta saadaan laajimmat hyödyt standardien käytöstä.

Julkishallinnon pilvisiirtymät

Julkishallinnon pilvisiirtymän tukeminen edistää laadukkaan datan tavoitteellista hyödyntämistä. Pilvipalveluiden käyttöä tukevat niiden dynaaminen skaalautuvuus, joustavuus ja jatkuva kehittyminen. Yrityksillä on asiantuntemusta sekä kansainvälistä kokemusta tietoturvallisten pilvipalveluiden käytöstä ja voisivat toimia julkishallinnon teknologiapartnereina. Poliittinen tahtotila kuitenkin edelleen puuttuu.

Nopeus

Käytännön kokemusten kautta on havaittu, että kriittisin tekijä kansainvälisessä kilpailussa on lopulta se, että kuinka nopeasti data saadaan käyttöön ja kansainvälisiä hankkeita päästään toteuttamaan. Vaikka datan laatu olisi kuinka hyvää, niin yhteistyö ei toteudu, mikäli datan saatavuuden aikajänteitä ei saada lyhennettyä.

Eurooppalainen datastrategia

Myös Euroopan komissio on nostanut datan hyödyntämisen yhdeksi kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kulmakiveksi. Eurooppalaisia sääntelyhankkeita, joita Terveysteknologia ry:ssä erityisesti seurataan ovat mm. AI Act, Data Governance Act, Data Act, European Health Data Space (EHDS).

Tärkeä osa Euroopan datastrategiaa on edellä mainittu EHDS-terveysdataympäristön kehittäminen, jonka tavoitteena on terveystiedon sujuva ja turvallinen käyttö niin maarajat ylittävissä terveyspalveluissa kuin niin sanotussa toisiokäytössä, kun dataa hyödynnetään tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa.